Задай въпрос
Follow

Официални правила на промоцията на Ozone.bg „Празнувай Рождения ден на Ozone.bg с Visa“

Официални правила на промоцията на Ozone.bg „Световен ден на книгата с Visa“

Раздел 1. Организатор на промоцията и официални правила

Промоционалната кампания „Празнувай Рождения ден на Ozone.bg с Visa“ („Промоцията“) се организира и провежда от „Озон Ентъртейнмънт“ ООД („Организатор“), с ЕИК: 200832020, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Акад. Борис Стефанов“ №35, ет. 1, с финансовото съдействие на Visa Europe Services Inc., дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законодателството на Великобритания, идентификационен номер 05139966, седалище и адрес на управление: 1 Sheldon Square, London, W2 6TT („Партньор”).

Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Промоцията и са свободно достъпни на интернет адрес ozone.bg през целия период на Промоцията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта: ozone.bg

Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или нарушения на Официалните правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Раздел 2. Период и териториален обхват на Промоцията

Промоцията стартира на 8 май 2018 г. 00:00:01 часа и ще продължи до 17 май 2018 г. 23:59:59 часа.

Промоцията се провежда на цялата територия на Република България само по отношение на покупки, реализирани чрез електронния магазин на Организатора с интернет адрес (URL) ozone.bg („Платформата“).

Раздел 3. Право на участие

В Промоцията имат право да участват всички физически и юридически лица, притежатели или законни ползватели на кредитни, дебитни или предплатени карти Visa, включително Visa Business и VPAY, издадени преди началната дата на Промоцията (08.05.2018 г.) от банкови и финансови институции със седалище на територията на България („Участващи карти“), които купуват продукти чрез Платформата („Участници“) .

С включването си в Промоцията, Участниците се обвързват с Правилата, потвърждават, че са ги прочели, разбрали и ги приемат безусловно, както и че се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.

Управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с Организатора на Промоцията или заети в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Промоцията, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Промоцията.

Раздел 4. Механизъм на промоцията

Промоцията има едно основно направление:

Отстъпка от стойността на покупката: Всяко лице, което в периода на Промоцията направи покупка от подкатегория „Книги“ и подкатегория „Топ издателства“ на категория „Книжарница“ на Платформата и заплати закупените продукти с Участваща карта, издадена преди началната дата на Промоцията (8 май 2018 г.), получава 20% отстъпка от стойността на своята покупка. Размерът на отстъпката се начислява автоматично при финализиране на поръчката.

Раздел 5. Отговорност

Организаторът не носи отговорност за технически проблеми при използването на Участващите карти, както и за некоректни данни, предоставени от Участниците.

Раздел 6. Защита на личните данни

Участниците се уведомяват, че ограничени данни за отделните трансакции с техните карти ще бъдат обработвани от Организатора с оглед начисляването на отстъпката.

Администратор на личните данни, събирани и обработвани за целите на Промоцията, е Организаторът, който е регистриран по Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни с удостоверение № 287169. Организаторът гарантира на всеки Участник възможността да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни и да поиска корекция или унищожаването им. Всеки Участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и да поиска достъп, поправяне или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до Организатора на имейл адрес contacts@ozone.bg.

Раздел 7. Решаване на спорове

В случай че възникнат спорове между Организатора и Участниците в Промоцията, те ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако решение по взаимно съгласие е невъзможно, страните ще решат спора чрез компетентните съдебни органи в гр. София.

В случай, че за някой от Участниците бъде доказано от Организатора и/или неговите представители, че е получил отстъпка с помощта на измама, Организаторът има право да търси съответното обезщетение.

Раздел 8. Процедура по обжалване

Всеки Участник има право да отправи жалба във връзка с настоящата Промоция, считано от датата на откриването й до изтичането на 14 /четиринадесет/ календарни дни след нейния край. Срокът на жалбата се счита за спазен, ако пощенското клеймо на пратката с жалбата е с дата най-късно 14-ия (четиринадесетия) ден, от датата, посочена като край на периода на Промоцията. Жалбите, депозирани след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разгледани. Жалбите се подават в писмена форма до адреса на Организатора: гр. София, ул. „Акад. Борис Стефанов“ №35, ет. 1, с вписан текст „Жалба”. Жалбата трябва да съдържа името, презимето, фамилното име, точен адрес на жалбоподател – физическо лице и наименование, ЕИК и адрес на управление на жалбоподател – юридическо лице, самото оплакване с мотивиране/обосноваване и подпис / печат.

Жалбите се разглеждат от Организатора в срок от 14 календарни дни от датата на получаването им. При разглеждането им Организаторът прилага настоящите Официални правила и останалите общи условия приложими за покупки на Платформата. Участникът се уведомява за решението на Организатора с препоръчано писмо, изпратено на адреса, посочен в жалбата, в 14-дневен срок от получването на жалбата.
Решенията на Организатора по депозираните жалби са окончателни и обвързващи.

Раздел 9. Приложимо право

Настоящите Официални правила се подчиняват на и се тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.

*Обявените намаления не важат за учебници и учебни помагала, книги на преордър и определени заглавя на английски език. Възможно е някои от заглавията, които са на склад при доставчик, да се окажат с изчерпана наличност.

Was this article helpful?
2 out of 2 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk